Kavárna

O Kavárně
Srdečně Vás zveme do Kavárny u Žambocha - MORAVSKÉ KAVÁRNY NESLYŠÍCÍCH.

Tato kavárna je specifická tím, že se zde můžete seznámit se světem Neslyšících. Personál kavárny tvoří výhradně lidé se sluchovým postižením. Všichni obsluhující ovládají český znakový jazyk, takže si můžete objednat ve znakovém jazyce. Neslyšící hosté se v této kavárně nesetkají se žádnými komunikačními problémy. Současně jsou ale číšníci schopni komunikovat i mluveným slovem, odezíráním nebo písemně. Ti z Vás, kteří znakový jazyk neovládáte, se nemusíte bát. Určitě spolu s číšníky najdete společnou řeč a i Vy si u nás bez problémů objednáte, na co máte zrovna chuť.
Kavárna je vybavena sítí iPadů, které jsou k dispozici hostům kavárny k bezplatnému připojení na internet. Přijďte si vychutnat dobrou kávu, palačinky, domácí zákusky nebo skleničku vína či piva do krásného prostředí s klenutými stropy, ve kterém je příjemná teplota bez ohledu na roční období. Přijďte nahlédnout do světa Neslyšících a ujistit se, že tento svět má svá specifická kouzla, a že komunikační bariéry jsou spíše psychologickým, než skutečným problémem. Pokud máte sluchové problémy, přijďte si posedět do prostředí, kde tyto problémy problémem nejsou. Kde se můžete o ně podělit s těmi, kteří vám porozumí.
O projektu
Název projektu: Moravská kavárna Neslyšících
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00385
Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření nových pracovních míst pro osoby se sluchovým postižením (dále jen OSP) v Brně a jeho okolí. Toho bude dosaženo činností nově zřízené právnické osoby Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. Konkrétně její nové aktivity - zřízení, zprovoznění a trvalé provozování hostinského zařízení s obchodním názvem „Kavárna u Žambocha - Moravská kavárna Neslyšících“.
V této kavárně budou zaměstnanci včetně manažerů a jednatelů v převážné části OSP. Součástí plnění uvedeného cíle bude i základní proškolení vybraných OSP v dovednostech nutných pro výkon jejich budoucího zaměstnání v rámci MKN. V sekundární rovině vznikne v rámci projektu místo vhodné pro kulturní, vzdělávací a společenské akce Neslyšících a pro jejich každodenní neformální bezbariérové setkávání s intaktní společností.
Zdůvodnění potřebnosti projektu
Osoby se sluchovým postižením (OSP) velmi těžce hledají uplatnění na trhu práce. Přes mnohé podpůrné akce většina zaměstnavatelů stále ještě uvažuje v intencích obecně zakořeněných stereotypů a předsudků. V nich převažují obavy z komunikační bariéry, nízkého pracovního výkonu, špatné adaptability, mnohdy i pochybnosti o intelektuální úrovni OSP. Ty vyplývají mj. z toho, že Neslyšící mívají problémy s porozuměním psanému textu a stejně tak jejich psaný projev bývá "kostrbatý", což ovšem s intelektem nemá nic společného. Proto zřizování nových pracovních míst vytvořených přímo pro OSP a respektující jejich specifika je stále aktivitou velmi potřebnou. Každý Neslyšící, který byl odkázán na invalidní důchod nebo soc. dávky a získá plnohodnotné zaměstnání, je pro celou společnost přínosem v ekonomické i sociální rovině.
Moravská kavárna Neslyšících (dále jen MKN), jejíž zřízení je hlavním cílem projektu, nejen zaměstná hned od svého počátku 6 OSP, ale současně umožní neformální každodenní kontakt těchto OSP s intaktní společností, čímž přirozeně přispěje k poznání světa Neslyšících příslušníky majoritní společnosti, odbourání zmíněných předsudků a spontánní nastolení diverzitního prostředí. Což zejména u mladé generace, která bude tvořit převážnou část klientely MKN, je velmi důležitým prvkem z hlediska principů trvalé udržitelnosti společnosti.
K tomu přispějí i programové aktivity MKN prezentující kulturu a schopnosti Neslyšících. Hostinské služby, které jsou do značné míry postaveny na komunikaci, jsou obecně považovány za nevhodné pro OSP. Proto je nutno personál MKN v základních dovednostech nutných pro výkon jejich zaměstnání speciálně proškolit a využít moderní ICT (např. dotykové displeje se spec.software) k minimalizaci komunikační bariéry mezi většinovou společnosti a neslyšícím personálem MKN.